Başvuru Alanları

Eğitimde Dijital Okuryazarlık Nasıl Kazanılır?

Dijital okuryazarlık; bilgiye ulaşmak, bilgiyi paylaşmak, değerlendirmek ve oluşturmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım becerisidir. Okumak ve yazmak gibi, 21. yüzyılda öğrencilerin sahip olması gereken temel beceriler arasındadır. Dijital okuryazarlık, yalnızca teknolojik altyapıyı içermez, aynı zamanda teknoloji kullanımı sırasındaki bilişsel süreçleri de harekete geçiren farklı aşamalardan oluşur. Dijital okuryazarlar, en temelinde dijital içeriğe ulaşabilmeli ve dijital içerikle etkileşime girebilmelidir. İç içe geçen bağlantıların, multimedyanın,  etkileşimli grafiklerin ve simülasyonların yer aldığı internet sitesinde gezinirken karar verme mekanizmasını harekete geçirebilmelidir. Bir sonraki aşamada içerik oluşturabilmek başlar. Bilgiyi oluşturma süreci dijital okuryazarlara yaratıcı olduğu kadar iş birliğine dayalı etkileşimli bir öğrenme ortamı sunar. En son aşama ise bilgiyi paylaşmaktır. İyi bir dijital bilgi okuyucusu ve oluşturucusu bu deneyimini paylaşarak sürdürür. Dijital okuryazar bu noktada etik, güvenli, özel hayata saygılı paylaşımlarda bulunabilmeli ve dijital ayak izini tanınırlığına uygun bir şekilde oluşturabilmelidir. Dijital okur yazarlığı desteklemek için yaptığınız çalışmaları bu başlıkta paylaşabilirsiniz.

 

Eğitimde Düşünme Becerisi Nasıl Kazanılır?
Kalıpların tekrarının engellenmesi, alışılmış olanın sorgulanması ve yaratıcı üretim için düşünme becerisi gerekir. Düşünme becerisi, ön yargıları, varsayımları ve sunulan her türlü bilgiyi sınamak, var olanı yeniden düşünme cesareti göstermek, bilginin farklı yönlerini, açılımını, anlamını ve sonuçlarını tartışmaktır. Düşünme becerisi için fikirlerin çözümlenip değerlendirilmesi, akıl yürütme, mantık ve karşılaştırmanın kullanılması, tüm bunların sonucunda belirli fikirlere, kuramlara veya davranışlara varılması gerekir. Bu başlık altında, düşünme becerisinin güçlenmesine yönelik sınıf içi uygulama, okul kültürünün geliştirilmesi, öğretmen eğitimi, okul yönetişimi, eğitim-öğretim materyalleri alanlarındaki çalışmaları bu başlıkta paylaşabilirsiniz.

 

Eğitimde Ekolojik Okuryazarlık Nasıl Güçlenir/Desteklenir?

Yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal süreçleri anlamak ve bu süreçleri gündelik yaşamın bir parçası haline getirmek ekolojik okuryazarlıktır. Ekolojik okuryazar bir birey doğanın yaşamı nasıl sürdürdüğünü bilir (doğada çöp, toksik boya yoktur, işbirliği vardır, vb.), kendi yaşamını da bu ilkeler doğrultusunda devam ettirir. Örneğin iklim değişikliğine yönelik etkilerini azaltmaya, iklim değişikliğinin sonuçlarına yaratıcı, yenilikçi çözümler bulmaya çalışır. Türkiye’deki öğrenci gruplarının, kendi bulundukları bölgenin doğa süreçlerini anlayıp günümüz doğa-insan çatışmasının sonucu olan sorunları çözen (enerji, gıda, su, atık, iklim, vb.), doğa ve insanı birbirinden ayrı görmeyen, doğadan öğrendiğini bir sorunun çözümüne dönüştürmeyi amaçlayan çalışmaları bu başlıkta paylaşabilirsiniz.

 

Eğitimde Farklılıklarla Birlikte Yaşamak Nasıl Sağlanır?

Bir arada yaşamak için farklılıkları kapsamak gerekir, bir arada yaşamayı öğretmek ve öğrenmek içinse kapsayıcı eğitim. Kapsayıcı eğitim, cinsiyet, etnik köken, dil, din, yerleşim yeri, sağlık durumu, sosyoekonomik durum vb. gözetmeden, bütün çocukların gereksinimlerine yanıt veren eğitimdir. Barış içinde ve bir arada yaşamanın desteklenmesinde kritik önem taşır. Türkiye’deki farklı özellikler taşıyan öğrenci gruplarının bir arada yaşama becerileri elde etmelerini destekleyen, okul içi ve okul dışı etkinlikler vasıtasıyla öğrencilerle çok kültürlü bir öğrenme ortamı yaratmayı amaçlayan çalışmaları bu başlıkta paylaşabilirsiniz.

 

Eğitim Ortamlarında Etkili ve Sağlıklı İletişim Nasıl Sağlanır?

Eğitim ortamları, çocukların hayat boyu gereksinim duydukları bilgi ve becerileri kazanabilmelerini sağlayan yerlerdir. Ağırlıklı olarak okulda geliştirmeye başladıkları bu becerilerin en başında ise etkili ve sağlıklı iletişim kurma becerisi gelir. Etkili iletişim becerisi çocuğun kendini açık ve net ifade edebilmesini; akranlarının duygu ve düşüncelerini saygıyla, empati kurarak dinleyebilmesini; çatışmaları sağlıklı ve şiddetsiz bir şekilde çözümleyebilmesini; ihtiyaç duyduğu zaman yardım isteyebilmesini kapsar. Etkili ve sağlıklı iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlayan çalışmaları bu başlıkta paylaşabilirsiniz.

 

Eğitimde Sosyal Duygusal Beceriler Nasıl Desteklenir?

Değişen dünya koşullarında çocukların bugün ve gelecekte toplumsal sorunların çözümüne yönelik sorumluluk almaları, yenilikçi çözümler üretmeleri ve ortak iyi için mücadele etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çocukların kendi potansiyellerini ortaya çıkartmaları için empati, yaratıcılık, ekip çalışması ve sorumluluk alma gibi sosyal ve duygusal beceriler konusunda desteklenmeleri önemlidir. Çocukların bu becerileri kazanması ve hayata geçirmesi doğrultusunda yaptığınız uygulama örnekleri; okulunuzun karar alma süreçlerinden fiziki yapısına, ders materyallerinden müfredata, okul bahçesindeki oyun alanınızdan okulun çevresiyle kurduğunuz ilişkilere, mülteci çocukların okula uyumundan öğrenci başarısını değerlendirmeye kadar uzanan geniş bir çerçevede olabilir. Sosyal duygusal becerilerin desteklenmesine katkı sağlayan uygulama/materyal örneklerinizi bu başlıkta paylaşabilirsiniz.