Kişisel Verilerin İşlenmesi

Eğitim Reformu Girişimi’nin Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanununa İstinaden Aydınlatma Bildirimidir

 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Yapısal dönüşümün ana unsurları, eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınmasıdır.

2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir girişim olmasıyla Türkiye sivil toplumu için iyi bir örnek oluşturur.

ERG çalışmalarını, Eğitim Gözlemevi ve Eğitim Laboratuvarı birimleriyle yürütür. Bu birimlerimiz çatısı altında Eğitim Politikası Seminerleri’nde, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda, Öğretmen Ağı’nda, çeşitli toplantılarda ve etkinliklerde bizimle paylaştığınız verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanacağız.

 

Kişisel verileri toplama ve işleme amacımız nedir?

Eğitim Reformu Girişimi: temel olarak eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri  paralelinde faaliyet amaçlarına uygun olarak kişisel verileri toplamakta ve işleme tabi tutmaktadır. Kişisel  verilerin işlenmesinde, anayasada öngörülen kişisel hak ve özgürlükler, kişisel mahremiyet, kanunlara  uyum, bireysel değerlere/tercihlere saygı ve gerekli hallerde kişi rızasına tabi şekilde kişinin faydası  gözetilerek KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlara uyum sağlanır. Bu kapsamda,

- Türkiye’de eğitim alanındaki gelişmeleri e-bültenler aracılığıyla paylaşıyoruz.

- Faaliyetlerimize uygun davet ve bilgilendirme mesaj ve mailleri gönderiyoruz.

- Davetlilerimize ve katılımcılarımızla bilgi vermek ve bilgi almak için telefonla ulaşıyoruz.

- Etkinlik kapsamı doğrultusunda haberleşme araçlarıyla iletişime geçiyoruz.

- ERG, katılımcıları ve hizmet veren alt yüklenici firma çalışanları hakkında faaliyet amaçları paralelinde kişisel veri toplanır ve işlenir.

- ERG toplumsal etkileşim ve gelişim sağlamak amacıyla düzenlenen her türlü etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, çalıştay, toplantı katılımcıları hakkında kişisel veriler işlenir.

 

Kişisel Verileriniz Aktarılıyor mu?

ERG, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma hedefleri paralelinde KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtildiği  şekliyle, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir.

 

- ERG birlikte çalıştığı kurumlar, sürekli veya geçici olarak hizmet veren alt yüklenici firmalar ile KVKK gözetilerek yapılan işbirliği çerçevesinde işin gerektirdiği oranda ve sürede kişisel bilgi paylaşımı yapılabilir. Kişisel verilerin paylaşımında bilgi sahibi kişilerin hakları gözetilerek hukuksal emniyet sağlamak maksadıyla sözleşmelerde ilgili maddeye yer verilir.

- ERG hedefleri paralelinde yurt dışında faaliyet gösteren benzer kurumlar ile geliştirilen eğitim ve araştırma amaçlı iş birlikleri, eğitim programları, personel değişimleri, yabancı ülke menşeli çalışanların ülkeleri ve ülke temsilcilikleri, ortak etkinlikler vb. kapsamında üniversite paydaşlarına ait kişisel veriler, gerekli durumlarda kişilerin rızası alınarak, olması gerektiği kadar ve ihtiyaç süresince paylaşılabilir.

 

Kişisel veri toplamamızın yöntemi ve hukuki  sebebi nedir?

Kişisel verileriniz, Üniversitemizin temel olarak eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri  paralelinde geliştirdiği hedeflerine uygun olarak ve  yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru  bir şekilde yerine getirebilmesi  maksadıyla toplanmakta ve işleme tabi tutmaktadır.

 

Veri sahibi olarak haklarınız neler?

KVKK 11. Madde’de veri sahiplerinin kendilerine ait bilgiler üzerindeki hakları tanımlanmıştır. Bu  kapsamda Sabancı Üniversitesi bünyesinde bilgisi işlem gören gerçek kişiler; kişisel verisi işlenip işlenmediği, işlenen  kişisel veri içeriğini ve işlenme amacını, yurt içi veya dışına paylaşım durumu hakkında bilgi alma,  işleme nedeni ortadan kalkmış olan veri için silme ve/veya güncelleme talep etme, kişinin aleyhine  neticelendiği düşünülen işlemlerde itiraz etme hakkına sahiptir.

 

Soru ve talepleriniz için

KVKK kapsamındaki soru ve başvurularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı  olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak aşağıdaki adrese  posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili başvurunuzu sabanciuniversitesi@hs03.kep.tr​ adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 30 iş günü  içerisinde açıklama ücretsiz olarak tarafınıza bildirilecektir. Talebinizin maliyet gerektirmesi durumunda KVK kurulu tarafından saptanacak tarifeler üzerinden ücret talep edilebilir.

 

İletişim ve Başvuru Adresi 
Sabancı Üniversitesi Üniversite Caddesi, Orta Mahalle, Orhanlı
Tuzla/İSTANBUL

 

KVKK hakkında daha fazla bilgi
http://www.kvkk.gov.tr/ adresinden KVKK hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.

 

Eğitim Reformu Girişimi'nin tüzel kişiliği Sabancı Üniversitesi’ne bağlıdır. Sabancı Üniversitesi paydaşlarına ait çeşitli kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanununa (KVKK) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde faaliyet  gösteren Sabancı Üniversitesi (SÜ) tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerin işleme amacı, şekli ve  aktarım durumu yukarıda açıklanmıştır.